Kort produktresumé

Nerlynx® (neratinib), Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, andra antineoplastiska medel, proteinkinashämmare, L01XE45, Filmdragerad tablett 40 mg, Rx,F

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Indikation: Nerlynx är avsett för utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonreceptorpositiv HER2-överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
Samtidig administrering med följande läkemedel som är starka inducerare av CYP3A4/P-gp-isoformen av cytokrom P450, såsom (som anges i avsnitt 4.5 och avsnitt 5.2 i Nerlynx produktresumé):

  • karbamazepin, fenytoin (antiepileptika)
  • johannesört (Hypericum perforatum) (växtbaserad produkt)
  • rifampicin (antimykobakteriellt medel)

Gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C) (se avsnitt 5.2 i Nerlynx produktresumé).

Varningar och försiktighet: Samtidig behandling med starka eller måttliga CYP3A4- och P-gp-hämmare eller inducerare rekommenderas inte på grund av risk för ökad exponering för neratinib. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet angående diarré, äldre, patienter med signifikant kroniskt magtarmbesvär, nedsatt njurfunktion, vänsterkammarfunktion, protonpumpshämmare, H2-receptorantagonister och antacida, graviditet, hud och subkutan vävnad, samtidig behandling med hämmare/inducerare av CYP3A4 och P-gp se www.fass.se.

För dosering, uppgift om förpackning och priser, samt mer information se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-10-15

 

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse klicka på länken längre ned på denna sida.
Ni kan även kontakta biverkningsenheten på Pierre Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.

Utbildningsmaterial för Nerlynx

Här hittar du beställningsbart utbildningsmaterial för Nerlynx (neratinib)

Bröstcancer

I Sverige får ungefär 9000 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år. Det innebär...

Uppdaterad: 17 september, 2021
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Biverkningar kan rapporteras här
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk